משלוח חינם עד לבית להזמנות מעל 500 ₪

תקנון

הגדרות

בתקנון זה יינתנו למושגים הבאים הפירושים הבאים:
 "האתר" – האתר על כל הדפים הקשורים בו המופיעים בדומיין האינטרנט www.bigtronic.co.il וכאשר הדבר משתמע מן האמור גם בעליו, עובדיו, הנהלתו ומפעיליו.
 "תוכן" – כל מידע הניתן לשיבוץ באתר – לרבות סרטונים, הקלטות קול, קטעי טקסט, פרסומות, קישורים, אלמנטים גרפיים וכיוצא באלו.
 "פריצה" – שימוש או צפייה או גישה לחלקים באתר שאינם פתוחים לגלישה לכלל משתמשי רשת האינטרנט ו/או שימוש בחלקים בחלקים באתר הפתוחים לגלישה לכלל משתמשי רשת האינטרנט באופן שאינו פתוח לכלל המשתמשים. כמו כן, כפריצה יחשב כל ניסיון לפגוע בתכני האתר, תצורתו, הגישה החופשית אליו וכד`.
 

תנאים כלליים 

– התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ונשים כאחת

– אחריות ניתנת לשנה ולא כוללת אחריות על הסכין

– התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.
– אתר זה הינו בעל מטרות מסחריות.
– התנאים הללו מהווים הסכם משפטי כובל בינך לבין האתר.
– כניסתך לאתר והשימוש בו, לרבות גלישה ללא רכישה, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות שלהלן. ברכישת מוצר ייקראו כל סעיפי התקנון ובייחוד פרק רכישת המוצרים באתר כחלק מהסכם הרכישה שבין הרוכש לאתר.
– שימוש בשירות באתר זה אף דרך אתר אחר מהווה קבלה של כל התנאים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.
– תקנון זה חל על כל משתמש באתר בין אם הנך מפרסם באתר, לקוח, סוחר, מעלה תוכן, מקבל מידע או מבצע כל פעולה ושימוש אחר באתר.
– האתר מהווה אתר למכירת מוצרים המשווקים על ידי בית העסק ביג טרוניק(להלן:"העסק") ומיועד לביצוע עסקאות של רכישת המוצרים הנ"ל בלבד.
– האופן בו האתר מאפשר התקשרות בין העסק לקונים יכול שיהא בדרך של התקשרות ישירה ו/או כל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר בכל מקרה ומקרה. שימוש באתר פירושו ויתור על כל טענה מצדך בנוגע לאופן בו הוצעה לך ההתקשרות עם העסק.
– האתר רשאי לבצע שינוי בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות מעתלעת וזאת ללא הודעה מוקדמת. התנאים יכנסו לתוקף עם פרסומם. שימוש באתר ובשירותים הקשורים בו לאחר תאריך פרסום השינויים ייחשב כהסכמתך לתנאים המעודכנים.
– אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלולים בתקנון זה, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הכלול בו
– אם חלה עליך מניעה חוקית להתקשר בהסכמים או ששימוש באתר מהווה הפרה של החוק במדינה בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירותים באתר – אתה מנוע מלהשתמש באתר.
– למעט תוכן שהועלה לאתר על ידי המשתמשים כל תוכן אחר באתר לרבות וללא הגבלה: הטקסט, קוד המקור, התוכנות, הסקריפטים, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים וכל מאפיין אחר של התוכן ו/או השירותים ו/או היישומים באתר הם בבעלות האתר והאתר שומר על מלוא זכויותיו בהם לרבות ומבלי להגביל זכויות היוצרים.
– תקנון זה הינו המדיניות הממצה של האתר ומחליף כל תקנון אחר שהיה בתוקף וכל הסכם קודם שיש לך עם האתר, ככל שישנו. האתר רשאי לשנות את התקנון בכל עת, מכל סיבה שהיא ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיש על האתר כל חובה להודיע זאת לך. מומלץ כי תבקר בדף זה באתר מעת לעת על מנת לבדוק אם נעשו שינויים בתקנון.
– אתה מודע לכך שהאתר אינו מחויב לספק לך כל הודעה בעניין שינוי צורתו, תכניו ו/או מאפיין אחר שלו מראש.
– אתה מודע לכך כי האתר רשאי להפסיק את פעולתו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וזאת ללא התראה מראש.
-הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.
 

שימוש באתר


– הנך מורשה להשתמש באתר רק אם גילך מעל 18 שנים ואתה כשיר משפטית להתקשר בעסקאות המוצעות באתר. אם גילך מתחת ל-18 שנים עליך להשתמש באתר רק בליווי מבוגר אחראי עליך ובמקרה כזה ייחשב המבוגר האחראי כמשתמש באתר.
– הנך מתחייב כי כל המידע שתמסור באתר יהיה נכון ומדויק.
– האתר אינו יכול לוודא את זהותם של משתמשיו, לרבות גילם, ארץ תושבותם וכדומה.
– האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.
– ככל שהרכישה או המכירה של מוצר כרוכה במסים, אגרות ו/או היטלים ו/או כל תשלום אחר, במדינת תושבותך או אזרחותך או המדינה בה מסופק השירות ו/או המוצר הינך האחראי בלעדי לתשלום מסים אלו ולאתר לא תהא כל אחריות בשל כך, לרבות אחריות ליידע אותך על קיומם של מסים אלו, זאת למעט מע"מ במדינת ישראל הכלול במחיר המוצר ונגבה על ידי העסק כדין.
– האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.
– בעת השימוש באתר אתה מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות ומסכים כי ביצוען יהווה הפרת תקנון זה ותאפשר לאתר לחסום אותך מלהשתמש בו וזאת מבלי לגרוע מכל אמצעי אחר העומד לרשות האתר לאכיפת תקנון זה.
– הפצה או שיכפול חלק כלשהו מהאתר למעט באמצעים הקיימים באתר לשם כך (embedding, שיתוף בפייסבוק וכדומה) אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב מאת בעלי האתר.
– ביצוע שינויים באתר, פריצה לחלקים באתר שאינך מורשה להשתמש בהם, גישה לפרטי משתמשים אחרים באופן בלתי מורשה.
– שיבוש או נסיון לשבש את פעילות האתר ו/או מנגנוני האבטחה של האתר ואת מאפייניהם, לרבות מאפיינים המונעים את השימוש או ההעתקה של תוכן שהועלה בידי משתמשים אחרים או האתר עצמו או מגבילים את האופן שבו ניתן להשתמש בתכנים שבאתר.
– מכירה של הגישה לתוכן באתר זה.
– מכירה של פרסום או חסות או כל צורה אחרת של קידום מכירות עבור התוכן הקיים באתר.
– שימוש מסחרי בתוכן האתר באופן המתחרה עם האתר. מכירה כדין של מוצרים באתר מתחרה לא תחשב בפני עצמה שימוש אסור.
– שימוש באתר באופן המפר זכויות יוצרים.
– שימוש באתר באופן שיש בו פרסום לשון הרע.
– אתה מסכים לא לאסוף מידע אישי כלשהו של משתמש כלשהו באתר, למעט נתונים המתפרסמים על ידי המשתמשים או האתר, לצורך יצירת קשר עמם או לביצוע עסקה עימם ואתה מתחייב שלא להשתמש במידע למעט למטרות אלו.
– אתה מסכים לא להפעיל או להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות וללא הגבלה, כל יישום רובוט, סריקה או קורא לא מקוון, שניגשת לאתר האינטרנט. זאת, למעט אם השימוש במערכת האוטומטית הינו לצרכי פרסום האתר עצמו או תוכן ספציפי מהאתר במנועי חיפוש או באינדקס אתרים. בכל מקרה כל שימוש באתר באמצעות תוכנה יעשה באופן שאינו יוצר עומס על תעבורת המידע באתר, אינו עוקף את הגבלות השימוש בתוכנה שנקבעו באתר ואינו מפריע בכל צורה לפעולתו התקינה של האתר.
– אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ליתן רשיון, להשכיר או להשתמש בתוכן השייך לאתר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.
 

משלוחים

החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת-
החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה –
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום –
ונזקי טבע.
שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים –
כל סיבה שאינן בשליטת החברה
 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח –
 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי –
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. זמני אספקה לכל היותר עד 14 ימי עסקים

 אספקת המוצרים תעשה באמצעות חברת דואר ישראל (דואר רשום)-

ביטול עסקאות :
 – ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק) 
 ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות-  
  – במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק
בכדי למנוע אי נעימות, נבקש לוודא כי המוצר לא נפגע כתוצאה משימוש וכי לא בוצע בו שימוש מסוג כלשהו (מובהר כי חיבור לחשמל, ייחשב לשימוש) החזרת המוצר באריזתו המקורית,מצביעה על אי עשיית שימוש במוצר  (בכפוף לבדיקה)

 – אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח 
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא  
 – מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר 
 – לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש 
 – החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים 

   במקרה ונפלה טעות  , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר:    

 – אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין

  במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין-

 – במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר 
 – הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה 
 – אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך 
   הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון   
 – החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי

דמי משלוח

 – דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר
 – במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 
 – הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות באשר למקום ומועד האיסוף. בחנות שלנו-(ירמוך 30 תל – מונד)
 מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח –   

דילוג לתוכן